SZKOLENIA BHP WSTĘPNE

Pracodawca i osoba kierująca pracownikami nie może dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. (art. 237 paragraf 1KP).

Czytaj więcej


SZKOLENIA BHP OKRESOWE

SZKOLENIA BHP - OKRESOWE PRACOWNIKÓW: Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP)

Czytaj więcej


SZKOLENIA BHP PRACODAWCÓW

Pracodawca jest zobowiązanyodbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP).

Czytaj więcej


SZKOLENIA BHP KADRA KIEROWNICZA

Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. (art. 237 § 21 KP)

Czytaj więcej

SZKOLENIA BHP PRACODAWCÓW

Pracodawca jest zobowiązanyodbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących
na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy,
proponujemy Państwu szkolenia BHP - okresowe pracodawców.
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.
( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia BHP pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie
wiedzy i umiejętności z zakresu:

Szkolenie BHP pracodawców przeprowadzane jest zgodnie z: ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ramowy program szkolenia BHP pracodawców:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE , konwencji MOP):
 • aktualne przepisy ( z uwzględnieniem zmian) , w tym:
 • obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych ,
 • profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
 • organizowanie nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzenie bezpieczeństwem i higiena pracy
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka ; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki
 • Organizacja i metodyka szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesie pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń ( np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy ( np. świadczenia z tytułu warunków pracy , składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)


Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia